Provozní řád

Společnost JEREMI s.r.o., provozovatel sportovního areálu JEREMI, Jeremiášova 2581/2 a beachvolejbalového areálu JEREMI, Ovčí Hájek 2174 (dále jen Provozovatel), vydává tento provozní řád, závazný pro všechny uživatele a návštěvníky areálu (dále jen Klient)

 1. Klienti v areálu Provozovatele sportují na vlastní nebezpečí.
 2. Za chování, pohyb a pobývání DĚTÍ A MLADISTVÝCH v celém areálu Provozovatele odpovídají rodiče, zvláště pak při provozování sportovních aktivit.
 3. Využívat veškerých ploch sportovišť je klient oprávněn pouze po zaplacení všech poplatků a splnění podmínek uvedených v aktuálním ceníku. Veškeré další podmínky, které jsou uvedeny v tomto ceníku, jsou pro Klienta taktéž závazné.
 4. Při použití šatnových skříněk má Klient povinnost tyto zamykat. Elektronický klíč obdrží u obsluhy recepce. Provozovatel odpovídá za věci uložené do skříněk pouze do hodnoty 3.000,- Kč. Klient může uzamknout pouze jednu šatní skříňku a bere na vědomí, že se tato skřínka sama otevře po překročení doby uzamčení 8 hodin.
 5. Klient areálu má možnost požádat obsluhu o uložení cenných předmětů či peněžní hotovosti do určených bezpečných prostor v zázemí Provozovatele. Takto lze uložit předměty a cennosti pouze do hodnoty 20.000,- Kč. Tato služba je zpoplatněna. Zbraně nebo předměty a cennosti v hodnotě vyšší než 20.000,- Kč nejsou klienti oprávněni do areálu vnášet, či je zde odkládat nebo žádat jejich uložení.
 6. Při poškození zapůjčených sportovních potřeb Provozovatel účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení areálu účtuje Provozovatel finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu. Hráč je plně odpovědný za škodu způsobenou na skleněné stěně squashového kurtu. Tato stěna není určena k jakémukoli kontaktu s hráčem, slouží pouze k odrážení gumového míčku na squash. Pokud hráč neakceptuje upozornění obsluhujícího personálu na bezpečnou hru squashe a pokud i nadále ohrožuje zdraví či bezpečnost svou či ostatních, má obsluhující personál právo zamezit dalšímu pokračování ve hře.
 7. V celém prostoru areálu Provozovatele je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ, dále konzumace s sebou donesených potravin a nápojů.
 8. Ve sportovním centru je nainstalován kamerový systém se záznamem. Manipulace s kamerovým systémem bude považována za vážné porušení tohoto řádu.
 9. Vstup na veškeré kurty je povolen pouze v sálové obuvi se světlou podrážkou. V případě užití nevhodné obuvi je Provozovatel oprávněn zamezit dalšímu pokračování ve hře, bez nároku na slevu z původně stanovené ceny. Při viditelném poškození či znečištění povrchu kurtu, či jiného povrchu může být vyžadována částka  1000,- Kč za vyčištění povrchu i úhrada škody, která tímto vznikla.
 10. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží . Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem zvýšena o více než 30%, má Klient právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na jeho klientském účtu.
 11. Při porušení tohoto řádu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu.
 12. Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné další škody na Klientovi.
 13. Klient mladší 15 let může využívat sportoviště pouze v doprovodu plnoleté odpovědné osoby. Nezletilý klient nad 15 let musí odevzdat na recepci písemný souhlas rodičů. Tento formulář je k dispozici na recepci sportcentra. 
 14. Klientský účet může být spárován pouze s jednou JEREMI kartou/čipem.

Základní smluvní podmínky poskytování služeb sportovního areálu provozovatelem

 1. Služba je Provozovatelem poskytnuta okamžikem uskutečnění závazné rezervace, případně vstupem Klienta přes turniket u služeb, jež nevyžadují předchozí rezervaci nebo jeho přihlášením na vybranou hodinu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné nevyužití takto rezervované hodiny.

 2. Ceny služeb a jednotlivé tarify předplatného jsou uvedeny v závazném ceníku. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby a zboží. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku. V případě, že by cena za službu byla v rámci takové úpravy Provozovatelem zvýšena o více než 30%, má Klient právo odstoupit od smlouvy a Provozovatel je povinen vrátit mu zaplacenou zálohu a nevyčerpaný zůstatek na jeho klientském účtu.

 3. Zrušení učiněné rezervace na jakýkoliv sport je možné bezplatně nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované aktivity nebo 10 min po uskutečnění rezervace (méně než 12 hodin před začátkem rezervované aktivity). Jestliže je rezervace rušena po tomto časovém limitu, či nečerpána vůbec, je Klient POVINEN tuto hodinu uhradit. Cena za částečnou úhradu při zrušení rezervace méně než 12 hodin před rezervovanou hodinou se zobrazí v rezervačním systému před zrušením hodiny. 

 4. Předplacené rezervace s právem náhrady nebo dlouhodobé rezervace ( tzv. sezónní) je možné rušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny.  Náhradu za takto zrušenou hodinu lze uplatnit pouze na shodný sport a maximálně do 14-ti dnů po termínu poslední rezervované hodiny. (platí termín, který byl sjednán v době vytvoření celé rezervace).  Po překročení těchto limitů není možno náhradu čerpat.

 5. Zrušení učiněné rezervace která byla vytvořena na časovou permanentku (např. PERMANENTKA AEROBNÍ SPORTY)  na jakýkoliv sport je možné bezplatně nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované aktivity nebo 10 min po uskutečnění rezervace (méně než 12 hodin před začátkem rezervované aktivity). Jestliže je rezervace rušena po tomto časovém limitu, či nečerpána vůbec, je Klient POVINEN tuto hodinu uhradit a to v ceně základního tarifu.

 6. V případě včas zrušené předplacené hodiny bude Klientovi na jeho klientský účet vrácena částka (bez poskytnuté slevy). Tuto částku je možné čerpat pouze na jiné služby poskytované Provozovatelem. Klient není oprávněn žádat tuto částku k výplatě.

 7. Není-li cena poskytnuté služby uhrazena z kladného zůstatku klientského účtu, je Klient povinen zaplatit na účet Provozovatele každou jím rezervovanou hodinu při první návštěvě, nejpozději však do 14 dnů po termínu této hodiny, a to bez další výzvy a bez ohledu na to, zda byla rezervovaná hodina klientem obsazena. V případě, že Klient v tomto termínu rezervaci nezaplatí, je Provozovatel oprávněn účtovat mu vedle dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ neuhrazené rezervace a zákonný úrok z prodlení.

 8. Je-li klientem zvolený tarif v ceníku uveden jako nepřenosný (z účtu čerpá pouze jedna osoba), nesmí být tarif využit jinou osobou než tou, která je uvedena v registraci. Toto platí i pro rodinné příslušníky. V případě využití takového tarifu u sportů, kde je ve hře více sportovců (např. raketové sporty), musí být klient – držitel nepřenosného tarifu vždy přítomen ve sportovním centru Provozovatele. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ porušení vč. případného zákonného úroku z prodlení.

 9. Klientem složené finanční prostředky nelze požadovat zpět. Nelze ani požadovat převod z jednoho tarifu na jiný tarif nebo z kupónu na jiný kupón, vyjma převodu prostředků z tarifu (kuponu) Hlavní kupon na jiný tarif (kupon).

 10. V případě, že nelze poskytnout objednanou hodinu z důvodů ze strany Provozovatele (např. havárie, plánovaný turnaj, výpadek el. energie, chyba obsluhy, tzv. vyšší moc), má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.

 11. Při čerpání služeb Provozovatele je klient povinen prokázat hodnověrným způsobem svoji totožnost (platným OP, pasem, řidičským průkazem či jiným průkazem s fotografií), bude li o to požádán pracovníkem provozovatele.

 12. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodů odebrat Klientovi možnost užívat areál. V tomto případě vrátí zaplacenou zálohu a proplatí případný nevyčerpaný zůstatek na klientském účtu.

 13. Při porušení provozního řádu sportovního areálu je Provozovatel oprávněn zamezit Klientovi v dalším užívání areálu bez náhrady za zaplacenou zálohu a zůstatek na klientském účtu.

 14. Uplatnění smluvní pokuty či zamezení dalšího užívání areálu nezbavuje Provozovatele nároku vymáhat případné další škody na Klientovi.

 15. Došlé bezhotovostní platby budou uloženy na tarif (kupon) "základní", nebude-li klientem prokazatelně oznámeno (mailem, poznámkou k platbě), že si přeje uložit prostředky na konkrétní jiný tarif. V případě, že má klient vůči provozovateli nějaký dluh, budou přednostně použity k úhradě tohoto dluhu.

 16. Náhrady pronájmu beachvolejbalových kurtů v případě špatného počasí se uplatňují v momentě, pokud je teplota pod 14° C nebo v případě silného deště. V tomto případě si zákazník neruší sám rezervaci, ale teprve druhý den požádá na mail beach@jeremi.cz o vrácení částky za pronájem kurtu, případně urovnání stavu na svém účtu. Žádat o náhradu lze pouze do sedmi dnů ode dne, za který je náhrada požadována. Při posuzování žádosti bude vycházeno ze skutečného stavu počasí v areálu v danou rezervovanou hodinu, a proto o vrácení není možné žádat a ani rozhodovat předem. 
  O náhradu nelze žádat, jestli špatné počasí panovalo méně než 20 min po začátku rezervované hodiny a nebo méně než 20 min do konce rezervované hodiny (tzn. že bylo odehráno více než 40 min)

 17.  Časové permanentky (platí určitou dobu bez omezení počtu vstupů) lze použít pouze pro jeden vstup za den, není li v ceníku uvedeno jinak.

 18. Rezervace je možno rušit pouze pomocí web rozhraní v rezervačním systému, nikoliv telefonicky, bezplatně pak nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované aktivity nebo 10 min po uskutečnění rezervace.

  Dodatek k provoznímu řádu – opatření proti šíření onemocnění Covid-19.  V celém centru JEREM stále platí stávající provozní řád


  Vzhledem k aktuální situaci bylo nutné provozní řád doplnit následovně. Vstupem na stěnu klient potvrzuje souhlas s dodatečným provozním řádem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla uvedená v tomto dodatku.


  Na základě 195. usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření jsou návštěvníci lezeckého centra povinni dodržovat následující omezení.


  1. Klienti nesmějí používat šatny a sprchy. Vstup na WC je zajištěn ve vstupní hale.

  2. Všichni klienti musejí udržovat rozestupy alespoň 2 m.

  3. Vstup je umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest a klient je povinen jej používat po celou dobu pobytu na sportovišti. Pokud v průběhu sportovní činnosti dojde k posunutí, či ztrátě ochranného prostředku, je klient povinen nejprve dokončit všechny činnosti zajišťující jeho bezpečnost i bezpečnost ostatních a teprve po té ochranný prostředek opět nasadit.

  4. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.

  5. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před odchodem ze sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.

Provozní a bezpečnostní řád lezecké stěny Třináctka

Pojmy:

Provozovatel: TR-walls s.r.o., Generála Mejstříka 1553/5, 156 00 Praha 5, IČ: 26749769

Služba: službu vykonává osoba zmocněná provozovatelem

Návštěvník: osoba, která je v době provozu lezecké stěny a boulderovky účastní vlastního lezení
či jištění nebo se zde jen zdržuje

Pravidla a povinnosti návštěvníka:

1.       Lezecká stěna Třináctka je součástí sportovního centra Jeremi a platí pro ní i jeho provozní řád. Za pohyb a chování dětí a mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče. V celém areálu je zakázáno kouření.

2.       Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.

3.       Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

4.       Lezení na stěně je povoleno pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu
či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně
pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na stěnu odepřít.

5.       Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho přebírá plnou odpovědnost. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.

6.       Každý návštěvník starší 15 let je povinen se seznámit s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (služby) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.

7.       Osoby starší 15 let a mladší 18 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně a boulderovce, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18 let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.

8.       Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na lezecké stěně a boulderovce Třináctka a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.

9.       Z bezpečnostních a technických důvodů je povolen vjezd kočárků do prostoru za turnikety jen na 
          vlastní nebezpečí.

10.   Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele.

11.   Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí. Z důvodu bezpečnosti může mít jeden dospělý na starosti 6 dětí předškolního věku a 10 dětí ve věku 6 - 15 let.

12.   Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.

13.   Návštěvníci mají na stěně možnost si zapůjčit kvalitní, bezpečné a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určeném k lezení. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením,
je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení. Provozovatel neodpovídá
za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

14.   Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povoleno výhradně
na boulderingové stěně, která je opatřena dopadištěm. Tato stěna se nachází v přízemí a prvním nadzemním podlažím.

15.   Každý návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorech stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v  prostorech stěny.

16.   V prostorech lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit a užívat návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostoru k tomu určeném.

17.   Provozování podnikatelské činnosti v prostorech stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.

18.   Zakázán je vstup se psy a jinými zvířaty.

19.   Při poškození nebo ztrátě zapůjčeného vybavení účtuje provozovatel návštěvníkovi odpovídající finanční náhradu poškozené věci.

20.   Provozovatel či služba je oprávněna kdykoliv vykázat ze stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu včetně bezpečnostních pravidel, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či bezpečnostních pravidel na stěně dopustila opakovaně.

21.   Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že prostory stěny jsou v provozní době monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami. Důvodem je kontrola dodržování provozního řádu a bezpečnostních pravidel návštěvníky a ochrana bezpečnosti návštěvníků
a ostatních osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze
po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

22.   Provozní řád je platný od 29. února 2016 a je závazný pro všechny návštěvníky.

23.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provozní řád měnit a aktualizovat.

 

Bezpečnostní pravidla lezení na stěně

1.       Všichni návštěvníci dodržují zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA - vůdcovský - protisměrný osmičkový. Navazování se na lano pomocí dvou karabin zapnutých pojistkami proti sobě je možné pouze při lezení na top rope.

2.       Lezci se při lezení bezpečně jistí. Je zcela zakázáno sólové lezení. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště.

3.       Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.

4.       Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.

5.       Nedoporučuje se jištění v případě, kde je velký váhový rozdíl mezi jističem a lezcem. V případě pádu těžšího lezce hrozí úraz ať už jističe či samotného lezce.

6.       Je zakázáno používat lano kratší než 50 m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.

7.       Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení ostatních účastníků lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.

8.       Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě řádně zapnuté karabiny koncového jištění.

9.       Jistič je povinen stát v modré jistící zóně. Nejističům je zakázáno ze zde zdržovat.

10.   Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.

11.   Při jištění je zakázáno sedět či ležet, věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití apod.

12.   Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.

13.   Nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt“.

14.   Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.

15.   Je zakázáno upravovat stávající cesty. Toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu služby.

16.   Každý návštěvník je povinen ohlásit službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.

17.   Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či službu, která jej přivolá.

18.   Služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci a je povinna zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.

19.   Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se tohoto jednání dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.

20.   Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy lezecké stěny.

Zásady lezení a pohybu na boulderingové stěně

1.       Boulderingová stěna není dětské hřiště! Nenechávejte své ratolesti bez dozoru pobíhat a lézt po stěně. Při pádu lezce na dítě hrozí zranění obou zúčastněných!

2.       Nezletilé osoby mohou lézt pouze pod dozorem dospělé osoby, která za ně přebírá odpovědnost.

3.       V dopadišti nenechávejte předměty, které mohou v případě pádu lezce ohrozit jeho zdraví.

4.       Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou či více lezců.

5.       Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.

6.       Během lezení na boulderovce na sobě nemějte přebytečné vybavení (sedací úvazek atp.).

7.       Pokud právě nelezete, nezdržujte se v dopadišti pod lezoucím návštěvníkem. Záchrana či přidržování lezce je povolena.

8.       K lezení používejte pouze chyty a strukury. Je zakázáno lézt mimo místa k tomu určená.

9.       Návstěvník boulderingové stěny je povinen dodržovat provozní řád lezeckého centra Jeremi.

 SOUHLAS RODIČE / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE s účastí ve sportovní školičce sportovního centra 

Za podmínek samostatného příchodu a odchodu dítěte z tréninků konaných v areálu sportoviště.
- Souhlasím, aby se můj syn/dcera v termínu dle vlastního výběru uvedeného v registraci účastnil činnosti ve sportovní školičce a případně na turnajích o sobotách a nedělích;
- Tímto akceptuji účastnické podmínky, beru na vědomí, že mé dítě je povinno řídit se Provozním řádem a Základními smluvními podmínkami;
- Beru na vědomí povinnost nahradit škodu na majetku sportovního centra JEREMI nebo na majetku jiného návštěvníka sportovního centra JEREMI, pokud by ji dítě způsobilo;
- Beru na vědomí, že provozovatel sportovního centra JEREMI nemůže ručit za cennosti, drahé osobní vybavení, elektroniku apod.
- Rodič/zákonný zástupce je povinen ve svém uživatelském účtu udržovat svůj aktuální platný kontakt (telefon, mail);

(opatření proti šíření onemocnění Covid-19)


Na stěně stále platí provozní řád lezecké stěny TŘINÁCTKA a sportovního centra JEREMI.


Vzhledem k aktuální situaci bylo nutné provozní řád doplnit následovně. Vstupem na stěnu klient potvrzuje souhlas s dodatečným provozním řádem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla uvedená v tomto dodatku.


Na základě 195. usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření jsou návštěvníci lezeckého centra povinni dodržovat následující omezení.


 1. Na stěně smí v jednu chvíli sportovat nanejvýš 100 osob.

 2. Klienti nesmějí používat šatny a sprchy. Vstup na WC je zajištěn ve vstupní hale.

 3. Všichni klienti musejí udržovat rozestupy alespoň 2 m.

 4. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 490 ze dne 30.4.2020 nejsou sportovci v době tréninku povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa).

 5. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před vstupem na sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.

 6. Klient provede povinnou dezinfekci rukou před odchodem ze sportoviště. Dezinfekce je umístěna na recepci.


Opatření provozovatele lezecká stěna TŘINÁCTKA nad rámec výše uvedeného usnesení vlády ČR.


 1. Po celou dobu otevření vnitřní lezecké stěny bude zajištěno maximální možné větrání vnitřní lezecké stěny. Budou tedy otevřena všechna střešní okna (s výjimkou deště), dále budou otevřena velká vrata na vnitřní lezecké stěně a dveře na venkovní lezeckou stěnu.

 2. Od 11.5.2020 je opět v provozu půjčovna lezeckého vybavení. Přesto doporučujeme klientům, aby se ji z hygienických důvodů snažili využívat jen v nejnutnějších případech. Vybavení půjčovny bude po každém použití dezinfikováno a uloženo do karantény.

 3. Ve všech sektorech (vnitřní lezecká stěna, boulder spodní patro, boulder horní patro a venkovní stěna jsou umístěny nádoby s dezinfekcí.


Doporučení provozovatele lezecké stěny TŘINÁCTKA.


 1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 14ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19.

 2. Pokud je to možné, využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost stěny. O návštěvnosti v jednotlivých hodinách budeme průběžně informovat.

 3. Před každým nástupem do cesty nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dezinfekci rukou. Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny, nebo použit tekuté magnesium s obsahem lihu.

 4. Pro bezpečné dodržení minimálního odstupu 2 m nastupujte do cest ob linii.

 5. Při cvakání expresek si nepomáhejte přidržováním lana v zubech.

 6. Doporučujeme, aby každý používal své osobní lano, jistící pomůcky a lezečky.

 7. Pokud zrovna nelezete nebo nejistíte, snažte se co nejvíce pobývat ve venkovním prostoru, který je součástí lezecké stěny TŘINÁCTKA


Souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, poskytnuté Klientem, jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaných služeb. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Klientem Provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Klient dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o poskytování služeb ve sportovním centru Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Klient dává Provozovateli svůj souhlas k použití své mailové adresy k zasílání informací provozního charakteru (např. odstávka určitého sportoviště z důvodu havárie) a dále k zasílání informací o akcích pro klienty konaných ve sportovním centru Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.